สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        สภาพทั่วไป

                   ประวัติความเป็นมา

                        ตำบลวังชะโอน เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต่อมากรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  และได้แยกตัวออกมาจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมกับอีก  3  ตำบล   คือ ตำบลบึงสามัคคีและตำบลระหานและตำบลเทพนิมิต โดยนำ   4  ตำบล  มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี  ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นอำเภอบึงสามัคคี  ในปีพ.ศ. 2550

                        องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่   วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539

                        ที่ตั้ง 

                        องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงสามัคคี                จังหวัดกำแพงเพชร  บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง   ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร  มาทางด้านทิศใต้ประมาณ  110  กิโลเมตร  และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี  หมู่ที่  5  ตำบลวังชะโอน  บนถนนสายทุ่งสนุ่น บึงบ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี 1.5 กิโลเมตร

                    อาณาเขต

                        ทิศเหนือ   จด  ตำบลบึงสามัคคี  อำเภอบึงสามัคคี  และตำบลถาวรวัฒนา  อำเภอทรายทองวัฒนา

                        ทิศใต้   จด  ตำบลระหาน  อำเภอบึงสามัคคี

                        ทิศตะวันออก  จด  ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร

                        ทิศตะวันตก  จด  ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี  และตำบลถาวรวัฒนา   อำเภอทรายทองวัฒนา

                        เนื้อที่

                        องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเนื้อที่ประมาณ  60,625  ไร่ หรือประมาณ  97 ตารางกิโลเมตร

                        ภูมิประเทศ

                        สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเป็นที่ราบลุ่ม  ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่  และที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

  จำนวนหมู่บ้าน  14 หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านวังวัด

 

นายธงชัย  เจนจบ

ผู้ใหญ่บ้าน

081-045-7706

2

บ้านหนองเสือ

 

นายแทน  ทิพย์กาวิน

ผู้ใหญ่บ้าน

089-969-5309

3

บ้านชายเคือง

 

นายสารี  ศาสนะ

ผู้ใหญ่บ้าน

084-819-3585

4

บ้านระหาน

 

นายสุธรรมา  ทองคงทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้าน

086-939-4164

5

บ้านคอปล้อง

 

นายบุญสม  จันทร์ละมูล

ผู้ใหญ่บ้าน

083-624-9256

6

บ้านวังชะโอนน้อย

 

นายจิตติพงษ์  ไสแสง

ผู้ใหญ่บ้าน

081-810-0964

7

บ้านหนองไทร

 

นายวรันต์นนท์  บาลไธสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

087-841-1799

8

บ้านไผ่งาม

 

กำนันนันทิวัฒน์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ

กำนัน

081-925-4740

9

บ้านวังผึ้ง

 

นายรันทม ภาษาดี

ผู้ใหญ่บ้าน

084-443-2725

10

บ้านวังชะโอน

 

นายสุดใจ สวัสดิ์นที

ผู้ใหญ่บ้าน

089-856-2275

11

บ้านพงษ์สัก

 

นายคำรณ  เพียรเกิด

ผู้ใหญ่บ้าน

089-907-0811

12

บ้านใหม่นาตาเซา

 

นายสง่า  กฐินเทศ

ผู้ใหญ่บ้าน

085-156-1581

13

บ้านชัยมงคล

 

นางสายฝน  สุขศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

082-163-7491

14

บ้านเนินศิลา

 

นายคำพันธ์  ชุ่มขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

099-139-2817

 

ประชากร  (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์  ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 )

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน  มีประชากร 9,138 คน  เป็นชาย 4,598 คน  เป็นหญิง  4,540 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  94.21 คน/ตารางกิโลเมตร   โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังนี้

 

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

รวม

4,598

4,540

9,138

ม. 1 บ้านวังวัด

222

210

432

ม. 2  บ้านหนองเสือ

289

303

592

ม. 3 บ้านชายเคือง

455

467

922

ม.4  บ้านระหาน

317

347

664

ม. 5 บ้านคอปล้อง

470

460

930

ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย

335

318

653