กิจกรรม
กิจกรรม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 ม.ค.53กิจกรรม » กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 ม.ค.53 (5)
กิจกรรม กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2552กิจกรรม » กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (12)
กิจกรรม โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่กิจกรรม » โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (32)
กิจกรรม โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาขน ตำบลวังชะโอน ต้านภัยยาเสพติดกิจกรรม » โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาขน ตำบลวังชะโอน ต้านภัยยาเสพติด (27)
กิจกรรม โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานประจำปีกิจกรรม » โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานประจำปี (17)
กิจกรรม จุดตรวจสงกรานต์ 53กิจกรรม » จุดตรวจสงกรานต์ 53 (23)
กิจกรรม ต้อนรับผู้ว่าตามโครงการเยี่ยมยามถามทุกข์สุขตำบล 24 ธ.ค.2553กิจกรรม » ต้อนรับผู้ว่าตามโครงการเยี่ยมยามถามทุกข์สุขตำบล 24 ธ.ค.2553 (7)
กิจกรรม ประชาคมยาเสพติด 53กิจกรรม » ประชาคมยาเสพติด 53 (9)
กิจกรรม ปล่อยปลา บึงตาเหว็ด 03-03-53กิจกรรม » ปล่อยปลา บึงตาเหว็ด 03-03-53 (6)
กิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553กิจกรรม » สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 (27)
กิจกรรม อบต.วังชะโอนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2552 ณ ที่วกิจกรรม » อบต.วังชะโอนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2552 ณ ที่ว (11)
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดชายเคืองกิจกรรม » แห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดชายเคือง (130)
กิจกรรม บริจาคของน้ำท่วม_อบต.เขาดินกิจกรรม » บริจาคของน้ำท่วม_อบต.เขาดิน (219)
กิจกรรม รูปกิจกรรมงานกีฬาสี อบต.ประจำปีงบ 2554กิจกรรม » รูปกิจกรรมงานกีฬาสี อบต.ประจำปีงบ 2554 (108)
กิจกรรม รูปกิจกรรมงานวันพ่อ ปี 53กิจกรรม » รูปกิจกรรมงานวันพ่อ ปี 53 (71)
กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์กิจกรรม » โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (91)
กิจกรรม โครงการพัฒนาแผนสามปีกิจกรรม » โครงการพัฒนาแผนสามปี (122)
กิจกรรม บรรยากาศการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔กิจกรรม » บรรยากาศการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ (11)
กิจกรรม กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยกิจกรรม » กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (16)
กิจกรรม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔กิจกรรม » โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (46)
กิจกรรม โครงการครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรม » โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (93)
กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกิจกรรม » โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ (71)
กิจกรรม โครงการสนับสนุนเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔กิจกรรม » โครงการสนับสนุนเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (165)
กิจกรรม โครงการจัดอบมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและศักยภาพประจำปี 2554กิจกรรม » โครงการจัดอบมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและศักยภาพประจำปี 2554 (66)
กิจกรรม ล่องแพเขื่อนภูมิพลกิจกรรม » ล่องแพเขื่อนภูมิพล (291)